De Ridders van Ramelo

Bestudering van oude kadasterkaarten door amateurarcheoloog Bert Terlouw heeft geleid tot de ontdekking van een omgrachte versterking of voorraadschuur in het buurtschap Ramele. Die ontdekking brengt ons bij de Ridders van Ramelo.

Bovenstaande kadasterkaarten verkregen via de site Wat was waar.De kaart links is van 1811-1832 (sectie L blad 01), de kaart rechts van 1934 (kaartnummer357).Daarna komt de versterking niet meer op kadastrale kaarten voor.
Wie waren de Ridders van Ramelo?In de periode 1165-1195, woonde er in het buurtschap, dat nu Ramele heet, een meijer, Engelbertus van Ramelo. Engelbertus was regelmatig in Deventer, wanneer daar vorsten als bisschop Godefridus van Rhenen en later Balduinus II van Holland, verbleven. Vaak was Engelbertus daar getuige van belangrijke transacties en bisschoppelijke besluiten. Engelbertus van Ramelo was om die reden een man van aanzien in Salland.
In 1236 komt in de archieven opnieuw een Engelbert van Ramelo voor, mogelijk een zoon of kleinzoon van de eerder vermelde Heer van Ramelo. Deze Engelbertus had, blijkens een oorkonde, een bezit in het kerspel Raalte dat hij in 1236 schonk aan de Duitse landheer Ludolf van Steinfurt, om vervolgens dat goed weer in leen terug te ontvangen.In 1265 komen we Engelbertus weer tegen, maar nu in het gezelschap van zijn zoon, Theodericus en zijn kleinkinderen Johannes en Jutta.Bij die gelegenheid werden Engelbertus en Theodoricus aangeduid als milites, ridders.Kennelijk zijn de Heren van Ramelo gepromoveerd tot Ridders wegens bewezen trouw en diensten aan de bisschop.
Mogelijk zag de versterking of voorraadschuur er uit als deTurmh├╝gelburg in L├╝tjenburg Sleeswijk-Holstein.
In het onlangs verschenen boek: “Mens en Land in het hart van Salland”, wordt de bewonings- en landschapsgeschiedenis van het kerspel Raalte in kaart gebracht. In dit prachtige standaardwerk hebben de auteurs Theo Spek, Henk van der Velde, Herman Hannink en Bert Terlouw onder andere het verhaal van de Ridders van Ramelo opgetekend.