De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.joxhorst.nl.

 

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Joxhorst-website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Joxhorst en de houder van deze website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Joxhorst en de houder van deze website garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Joxhorst en de houder van deze website wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de Joxhorst en de houder van deze website links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. De Joxhorst en de houder van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Joxhorst en de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.joxhorst.nl worden getoetst aan een aantal criteria. Voor meer informatie over deze criteria dient u contact op te nemen de Joxhorst.

Informatie gebruiken

De Joxhorst en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Joxhorst en de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

De Joxhorst en de houder van deze website behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van twee soorten cookies: (1) voor Analytics en (2) Stricly necessary. Hieronder meer over de twee soorten cookies.

Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. De Natuurcamping de Joxhorst en de houder van deze website wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Strictly necessary

‘Strictly Necessary’ cookies laten je op de website navigeren en je van essentiële functies gebruik maken. Deze cookies verzamelen geen informatie over je die gebruikt kan worden voor marketing en onthouden ook niet waar je op het internet geweest bent. Wij gebruiken deze Strictly Necessary cookies om: (1) je te identificeren als zijnde ingelogd op www.joxhorst.nl en (2) ervoor te zorgen dat je naar de juiste functie op onze website geleid wordt als we wijzigingen maken in de manier waarop de website werkt.